Vraag vóór 1 april 2021 een tijdelijke omgevingsvergunning aan voor bestaande short stay locaties in Utrecht

Verhuurt u een woning in Utrecht voor tijdelijk verblijf? Vraag dan vóór 1 april 2021 een tijdelijke omgevings- en onttrekkingsvergunning aan!

Sinds 1 april 2020 zijn er nieuwe regels voor het verhuren van woningen voor tijdelijk verblijf. Alleen gebouwen met een bestemming ‘logies met aanduiding tijdelijk verblijf’ mogen nog verhuurd worden voor tijdelijk verblijf. Gebouwen met een woonbestemming mogen niet meer verhuurd worden voor tijdelijk verblijf.

Kort gezegd wordt onder tijdelijk verblijf het volgende verstaan:

  • Het bedrijfsmatig verhuren van een ruimte het hele jaar door, steeds voor een periode vanaf 2 weken tot een half jaar (met een uitloop naar maximaal 12 maanden).
  • De verhuurder staat niet zelf op het adres ingeschreven en dit adres is niet het hoofdverblijf van de verhuurder. Hierin verschilt tijdelijk verblijf dus van vakantieverhuur en bed & breakfast.

 

Bestaande locaties voor tijdelijk verblijf
Verhuurders die op dit moment een woning (met woonbestemming) voor tijdelijk verblijf verhuren, kunnen hiervoor een tijdelijke omgevings- en onttrekkingsvergunning aanvragen voor een periode van maximaal 5 jaar. Deze omgevingsvergunning moet voor 1 april 2021 worden aangevraagd. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat er handhavend wordt opgetreden.

Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke omgevingsvergunning moet de verhuurder in ieder geval aan kunnen tonen dat de woonruimte al vóór 1 januari 2018 en tot aan de vergunningaanvraag onafgebroken in gebruik is ten behoeve van tijdelijk verblijf. Dit kan worden aangetoond met huurcontracten, gebruikersovereenkomsten, belastingaangiftes en bankafschriften.

Verder gelden de volgende eisen voor een tijdelijke omgevingsvergunning:

  • De woonruimte moet minimaal 18 m2 zijn;
  • Er is sprake van een zelfstandige ruimte met eigen badkamer, keuken en toilet, die geschikt is voor tijdelijk verblijf;
  • De tijdelijke omgevingsvergunning mag niet leiden tot een verstoring van de openbare orde, veiligheid en gezondheid of tot de verstoring van het woon- en leefmilieu in de omgeving van de woonruimte;
  • In het kader van veiligheid en voorkoming van overlast zijn in de accommodatie huis- en leefregels opgesteld;
  • In de accommodatie zijn alarmnummers op een duidelijk zichtbare plaats aangegeven;
  • Er is sprake van een beheerder niet zijnde een huurder van de accommodatie, die aanspreekpunt is voor huurders, omwonenden en overheden bij klachten.

Naast dat aan bovenstaande voorwaarden voldaan moet zijn, moet er ook een onttrekkingsvergunning worden aangevraagd op grond van de Huisvestingsverordening van de gemeente Utrecht.

Nieuwe locaties voor tijdelijk verblijf
Indien u een nieuwe locatie wilt verhuren voor tijdelijk verblijf, dan is dat een stuk lastiger dan voorheen. Er wordt uitsluitend nog een omgevingsvergunning verleend voor tijdelijk verblijf op locaties waar geen woonbestemming geldt en waar een woonbestemming niet mogelijk of minder wenselijk is. Voor deze locaties moet goed gemotiveerd worden waarom tijdelijk verblijf hier de voorkeur verdient boven een mogelijke woonbestemming. Naast een omgevingsvergunning is een exploitatievergunning benodigd en moet een vragenlijst op grond van de Wet Bibob worden ingevuld.

Heeft u een vraag over de verhuur van een locatie voor tijdelijk verblijf? Neem dan gerust contact met mij op.

8 januari 2021

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement