Beoordelingskader intrekking natuurvergunning en geen vergunningplicht bij intern salderen

De Afdeling bestuursrechtspraak zet in de uitspraken van 20 januari 2021 uiteen wanneer een natuurvergunning kan en moet worden ingetrokken. Ook blijkt uit deze uitspraken dat er geen natuurvergunning benodigd is als gebruik wordt gemaakt van intern salderen.[1]


Wat was er aan de hand?

In Oirschot wilde de eigenaar van een veehouderij aanvankelijk een varkenshouderij met ruim 19.000 biggen realiseren. De provincie Noord-Brabant verleende daarvoor in 2013 een natuurvergunning. Van die vergunning is nooit gebruikgemaakt. Natuurmonumenten heeft het provinciebestuur verzocht om de natuurvergunning in te trekken. Zo wil Natuurmonumenten voorkomen dat de varkenshouderij alsnog van start gaat en stikstof gaat uitstoten op het Natura 2000-gebied dat al door stikstof is overbelast. Het provinciebestuur weigerde echter om de natuurvergunning in te trekken.

Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling uitspraak gedaan in deze zaak. De Afdeling gaat in op de omstandigheden die een rol spelen bij een verzoek om de intrekking van een natuurvergunning. Het gaat dan specifiek over een situatie waarbij de natuurwaarden in het nabijgelegen Natura 2000-gebied achteruit dreigen te gaan en de vergunde activiteit invloed heeft op die natuurwaarden. De Afdeling komt samenvattend tot het volgende:

  • Als de natuurwaarden achteruit dreigen te gaan, dan moeten het provinciebestuur maatregelen treffen om die achteruitgang te voorkomen.
  • Intrekking van de natuurvergunning kan dan zo’n maatregel zijn, maar het provinciebestuur mag ook andere maatregelen treffen. Alleen als intrekken van de natuurvergunning de enige maatregel is om de verslechtering van de natuur te voorkomen, moet het provinciebestuur de vergunning intrekken.
  • Als het provinciebestuur ervoor kiest om andere maatregelen te treffen om de achteruitgang van de natuurwaarden tegen te gaan, dan zal het die keuze goed moeten onderbouwen. Namelijk door ‘uit te leggen welke andere maatregelen zijn of zullen worden getroffen, binnen welk tijdpad de maatregelen worden uitgevoerd en wanneer verwacht wordt dat deze effectief zijn’.


Gevolgen voor de veehouderij in Oirschot

Voor de veehouderij in Oirschot heeft de eventuele intrekking van de natuurvergunning geen gevolgen. Die vergunning is in 2013 verleend op basis van ‘intern salderen’, waarbij er geen significante gevolgen zijn voor de naastgelegen Natura 2000-gebieden.[2]

Een deel van de veestapel van toen ruilde de veehouder in voor de voorgenomen varkenshouderij.

Met de inwerkingtreding van de Spoedwet aanpak stikstof per 1 januari 2020 is de natuurvergunningplicht gewijzigd. Sindsdien is alleen nog een natuurvergunning nodig voor activiteiten die significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied kunnen hebben. De vergunningplicht voor projecten die enige maar geen significante gevolgen kunnen hebben is vervallen.

Omdat bij intern salderen significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten, kan schade aan de natuurwaarden niet meer worden voorkomen met een intrekking van de natuurvergunning. De Afdeling laat het besluit van het provinciebestuur daarom in stand.


Wat betekent dit voor u?

Alleen als het intrekken van de natuurvergunning de enige maatregel is om de verslechtering van de natuur te voorkomen, móet het provinciebestuur uw natuurvergunning intrekken. Het niet gebruiken van de natuurvergunning is geen omstandigheid die de intrekking rechtvaardigt. Mocht u dus te maken krijgen met de intrekking van een natuurvergunning, dan is het raadzaam om deze intrekking te laten beoordelen.

Verder geldt dat als u wijzigingen doorvoert in uw bedrijf die door intern salderen niet leiden tot significante negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied, u geen vergunning meer nodig heeft op grond van de Wet natuurbescherming.

Neem voor meer informatie gerust contact met mij op!

 

29 januari 2021

 

[1] ABRvS, 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:69, ECLI:NL:RVS:2021:70, ECLI:NL:RVS:2021:71.

[2] Intern salderen betekent dat de voorgenomen activiteit zo wordt aangepast, dat de stikstofuitstoot per saldo vermindert of gelijk blijft op dezelfde locatie in vergelijking met de bestaande, vergunde situatie.

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement