Toeristische verhuur van woonruimte

Op 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte van kracht geworden. Toeristische verhuur van woonruimte is aan de orde als u uw woning verhuurt als vakantiewoning via bijvoorbeeld Airbnb of booking.com. Deze wet voegt een nieuwe paragraaf toe aan de Huisvestingswet 2014. Deze creëert voor de gemeente de bevoegdheid om door middel van een huisvestingsverordening een registratie-, meld- en/of vergunningplicht in te stellen voor het toeristisch verhuren van woonruimte. Zo kan de gemeente maatregelen treffen als er schaarste is aan woonruime of als de leefbaarheid van een wijk onder druk komt te staan.

Registratieverplichting
De gemeente kan in de huisvestingsverordening een registratieverplichting vastleggen. Aanbieders van woonruimten voor toeristenverhuur moeten zich dan eenmalig registreren en het registratienummer moet worden vermeld bij iedere aanbieding van woonruimte op bijvoorbeeld Airbnb en Booking.com. De gemeente verkrijgt hiermee de persoonsgegevens van de aanbieder en de adresgegevens van de aangeboden woonruimte. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van het innen van de toeristenbelasting en de handhaving van (brand)veiligheidseisen.

Nachtencriterium en meldplicht
Indien de gemeente in de huisvestingsverordening een registratieverplichting opneemt, dan kan de gemeente daarbij ook bepalen dat een woonruimte slechts een maximaal aantal nachten per jaar toeristisch verhuurd mag worden. Ook kan daarbij een meldplicht worden ingesteld, als gevolg waarvan de verhuurder iedere verhuring moet melden bij de gemeente. De gemeente kan dan controleren of aan het nachtencriterium wordt voldaan. Wordt hier niet aan voldaan, dan kan de gemeente een boete opleggen.

Vergunningplicht
De gemeente kan in een huisvestingsverordening tevens bepalen dat er een vergunningplicht geldt voor toeristische verhuur. Met deze vergunningplicht kunnen er voorwaarden gesteld worden aan de toeristische verhuur van woonruimte. Ook kan een maximum worden gesteld aan het aantal te verlenen vergunningen in een bepaald gebied. Dit kan alleen als de huisvestingsverordening voorziet in een eerlijke, transparante en niet-discriminatoire verdelingsprocedure waarbij iedere vorm van willekeur wordt uitgesloten. Uitsluitend bij ernstige problemen in bepaalde buurten kan de gemeente een quotum stellen op het aantal vergunningen voor toeristische verhuur.

Woonfraude
Een ander belangrijk uitgangspunt van de Wet is een effectievere aanpak van woonfraude door middel van sanctionering. Onder woonfraude wordt onder andere verstaan het in gebruik geven van een woonruimte voor toeristische verhuur in strijd met de in de huisvestingsverordening opgenomen voorwaarden.

De maximale boete voor woonfraude wordt verhoogd naar EUR 87.000,- bij herhaaldelijke overtredingen.

Regelgeving gemeenten
Met de inwerkingtreding van de Wet hebben gemeenten de mogelijkheid om bovengenoemde instrumenten in hun huisvestingsverordening op te nemen. Iedere gemeente bepaalt zelf welke instrumenten zullen gelden.

Utrecht
De gemeente Utrecht heeft aangegeven op korte termijn een gewijzigde Huisvestingsverordening vast te stellen waarin één of meer van bovengenoemde instrumenten worden vastgelegd.

Nu geldt in ieder geval de beleidsregel ‘Wijziging samenstelling van de woonruimtevoorraad’. Deze beleidsregel is in werking getreden op 8 juli 2020 en sindsdien is voor particuliere vakantieverhuur een onttrekkingsvergunning verplicht.

Amsterdam
Op 1 januari 2021 is de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 in werking getreden. In deze huisvestingsverordening heeft de gemeente een registratieplicht ingesteld voor iedereen die zijn of haar woning tijdelijk wil verhuren aan toeristen. Ook geldt er een meldplicht en vergunningplicht. De gemeente Amsterdam verhoogt ook de boete voor illegale vakantieverhuur. Deze boete kan oplopen tot EUR 43.500,-.

Den Haag
Voor alle categorieën woningen in Den Haag geldt een vergunning- en registratieplicht. Daarnaast geldt een nachtencriterium van dertig nachten en maximaal vijf verhuringen per jaar.

Tot slot
Gemeenten kunnen door de inwerkingtreding van de Wet toeristische verhuur van woonruimte een registratie-, meld- en/of vergunningplicht instellen voor het toeristisch verhuren van woonruimte. Nog niet alle gemeenten hebben hun regelgeving hierop aangepast, maar dit zal op korte termijn wel gebeuren. Het is belangrijk om dit goed in de gaten te houden.

Heeft u een vraag over het toeristisch verhuren van uw woonruimte? Neem dan contact met mij op!

 

24 februari 2021

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement