Stikstofvrijstelling voor bouwactiviteiten

Goed nieuws voor de bouwsector! Sinds 1 juli 2021 is geen natuurvergunning meer nodig voor stikstofdepositie die door de bouw van een project wordt veroorzaakt. Dit is het gevolg van een wijziging van de Wet natuurbescherming (Wet stikstofreductie en natuurverbetering). Deze stikstofvrijstelling geldt onder andere voor de volgende activiteiten in de realisatiefase van een project:

  • het bouwen van een bouwwerk (waaronder ook het vernieuwen, veranderen en vergroten van bestaande bouwwerken);
  • het slopen van een bouwwerk, en/of;
  • het aanleggen, veranderen en verwijderen van een werk, inclusief vervoersbewegingen tijdens de aanleg.

Voorheen moest op grond van de Wet natuurbescherming bij elk afzonderlijk bouwproject worden beoordeeld of toestemming op grond van de Wet natuurlijkbescherming nodig is. Ook de stikstofdepositie ten tijde van de bouw (de realisatiefase) werd meegerekend. Vanwege de vertraging van bouwprojecten en het woningtekort is deze vrijstelling op 1 juli 2021 in werking getreden.

Vergunningen voor bijvoorbeeld woningbouwprojecten, die in de gebruiksfase weinig stikstof uitstoten, zullen door deze wetswijziging makkelijker worden verleend. De stikstofuitstoot in de gebruiksfase, bijvoorbeeld door verkeer, moet nog wél worden berekend en mogelijk moet daar dus nog wel een natuurvergunning voor worden aangevraagd.


Kanttekening

Deze wetswijziging klinkt veelbelovend en creëert meer ruimte voor bouwontwikkelingen, maar juridisch gezien lijkt de vrijstelling niet zonder risico te zijn. De partiële vrijstelling moet namelijk voldoen aan de vereisten uit de Habitatrichtlijn. Zo moet vooraf met zekerheid vaststaan dat de activiteiten die onder de partiële vrijstelling vallen niet leiden tot aantasting van een Natura 2000-gebied. Het is de vraag of de vrijstelling aan deze strenge eis voldoet. De bestuursrechter heeft zich hierover nog niet uitgelaten. Dit zal in de toekomst moeten blijken.

Los van het bovenstaande is het in ieder geval verstandig om te kijken of er maatregelen getroffen kunnen worden waarmee de stikstofdepositie verminderd kan worden. Daarmee wordt de kans kleiner dat een natuurvergunning nodig is en wordt de kans groter dat deze kan worden verleend als dat toch noodzakelijk blijkt te zijn (bijvoorbeeld als de partiële vrijstelling juridisch geen stand houdt).

Vragen? Neem contact met mij op. Ik denk graag met u mee hoe uw bouwproject zo snel mogelijk van de grond komt.

 

23 juli 2021

 

Update: N.a.v. de uitspraak van de Afdeling van 2 november 2022 is de bouwvrijstelling zoals bedoeld in dit artikel niet meer geldig. 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement