Dynamische verwijzing in bestemmingsplan kan in strijd zijn met de rechtszekerheid

Vaak wordt er in de regels van een bestemmingsplan verwezen naar andere beleidsregels, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dat mag in beginsel zowel statistisch als dynamisch. Artikel 3.1.2 lid 2 sub a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maakt een dergelijke verwijzing in planregels naar beleidsregels mogelijk.

 

Statische en dynamische verwijzing naar beleidsregels
Voor een statische verwijzing geldt dat er wordt verwezen naar een regeling zoals die op een specifiek tijdstip geldt, dus zonder rekening te houden met latere wijzingen van de regeling. Bij een dynamische verwijzing wordt verwezen naar een regeling, maar met inbegrip van latere wijzigingen. De eventuele latere wijzigingen in de regeling gelden dan onverkort.

 

Uitspraak Afdeling over rechtszekerheid dynamische verwijzing
Op 9 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak die ging over een dynamische verwijzing in een bestemmingsplan (ECLI:NL:RVS:2022:3235). In die zaak hadden appellanten in beroep gesteld dat in de definitie van het begrip ‘evenementen’ ten onrechte werd volstaan met een verwijzing naar de APV. In de planregels werd het begrip ‘evenementen’ namelijk gedefinieerd als zijnde een evenement zoals bedoeld in de APV. Het werd verder niet omschreven in de planregels. Appellanten zijn in deze zaak van mening dat de definitie van ‘evenementen’ onvoldoende bepaalbaar en in strijd met de rechtszekerheid is.

De Afdeling oordeelde dat een dynamische verwijzing naar beleidsregels in beginsel toegestaan, maar niet in deze vorm. De definitie van ‘evenement’ is volgens de Afdeling onvoldoende bepaalbaar. Het moet voor de initiatiefnemer duidelijk zijn wanneer zijn aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan. Dat was hier niet het geval. Appellanten betogen volgens de Afdeling dan ook terecht dat de definitie van ‘evenement’ in de planregels in strijd is met de rechtszekerheid. De raad moest het bestemmingsplan op dit punt wijzigen.

 

Conclusie
Vooropstaat dat een dynamische verwijzing vanuit een planregel naar een begripsbepaling in de gemeentelijke APV niet is toegestaan: dat is niet duidelijk genoeg. Het is dus noodzakelijk dat de dynamische verwijzingen zo concreet mogelijk wordt gemaakt. Let bij een dynamische verwijzing dus goed op hoe het wordt geformuleerd. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op.

 

Geschreven door Amy van Eijk

12 januari 2023

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement