Nijmeegse flitsbezorging niet toegestaan

In de randstad zijn al in veel gemeenten voorbereidingen getroffen om darkstores met flitsbezorging, zoals Flink, te weren in de binnenstad. Ook in Nijmegen is aan een flitsbezorger een last onder dwangsom opgelegd, omdat de flitsbezorging vanuit dat pand in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. Volgens de gemeente moet het flitsbezorgbedrijf dus weg uit de binnenstad.
Het bedrijf is van oordeel dat er geen sprake is van strijd met het bestemmingsplan, omdat de flitsbezorging onder het begrip ‘detailhandel’ zou vallen en detailhandel op grond van het bestemmingsplan is toegestaan. Het bedrijf spant dan ook een rechtszaak aan.

Uitspraak voorzieningenrechter
Op 3 augustus 2022 heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat flitsbezorging vanuit het betreffende pand in het centrum van Nijmegen inderdaad in strijd is met het bestemmingsplan. De activiteiten die horen bij de flitsbezorging vallen volgens de rechter niet onder het begrip ‘detailhandel’. Onder detailhandel wordt op grond van het bestemmingsplan namelijk verstaan:

“het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, met uitzondering van het bieden van gelegenheid om gekochte etenswaren ter plaatse te nuttigen. Onder detailhandel wordt niet verstaan detailhandel in volumineuze goederen.”

De voorzieningenrechter overweegt dat niet wordt voldaan aan deze definitie, nu in het pand geen goederen ter verkoop worden uitgestald en/of verkocht en/of geleverd. De goederen worden namelijk via het internet of de app besteld en betaald. Van een uitstalling ter plaatse voor die kopers is dus geen sprake. Het personeel op de locatie wordt pas op de hoogte gebracht van de bestelling als de betaling is voltooid. Het flitsbezorgingsbedrijf verkoopt dus niets in het pand zelf. Verder oordeelt de voorzieningenrechter dat bij flitsbezorging geen sprake is van levering op de locatie c.q. in het pand zelf. De bestelling wordt aan huis bezorgd en gaat pas bij het bezorgadres uit de handen van een medewerker van het flitsbezorgingsbedrijf over op de klant.

Click & Collect wel toegestaan
Máár het flitsbezorgbedrijf wordt niet helemaal in het ongelijk gesteld. Omdat het bedrijf inmiddels de mogelijkheid biedt om bestelde goederen ter plaatse op te halen in het pand (click & collect), is volgens de voorzieningenrechter wél sprake van detailhandel. Er is dan namelijk wel sprake van levering op locatie. De voorzieningenrechter past de last onder dwangsom dus in die zin aan dat alleen flitsbezorging vanuit het pand wordt verboden.

Meer weten?
Wilt u weten of een darkstore met flitsbezorging op een bepaalde locatie is toegestaan? Neem dan contact met mij op.

 

3 augustus 2022

 

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement