Verlaging maximumsnelheid geen geschikt stikstofinstrument

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 april 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:3375) uitspraak gedaan over de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor de bouw van 163 woningen in Egmond aan den Hoef. De Provincie heeft deze vergunning in oktober 2020 verleend aan de ontwikkelaar. Omwonenden hebben beroep ingesteld tegen die vergunning. De rechtbank concludeert dat de vergunning niet verleend mocht worden, omdat deze in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn.

De vergunning
De 163 woningen worden naast een Natura 2000-gebied gebouwd. Omdat de woningbouw leidt tot neerslag van stikstof is daarvoor op grond van de Wet natuurbescherming een vergunning benodigd. Op 1 januari 2020 is de maximumsnelheid in Nederland verlaagd naar 100 km/uur. Dat zou een vermindering van stikstofdepositie met zich mee moeten brengen. De Provincie heeft bij het verlenen van de vergunning gebruik gemaakt van de stikstofruimte die de snelheidsverlaging op de snelwegen heeft gecreëerd.

Omwonenden zijn het niet eens met de verleende vergunning en stellen dat niet gegarandeerd is dat het Natura 2000-gebied niet wordt aangetast door de woningbouw.

Spoedwet en snelheidsverlaging
Op 1 januari 2020 is een spoedwet aanpak stikstof in werking getreden. Deze spoedwet voorziet in aanvullende instrumenten om de stikstofproblematiek aan te pakken en moet nieuwe activiteiten met stikstofdepositie mogelijk maken. Zo is de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/uur op snelwegen ingevoerd, omdat dit een verlaging van de stikstofdepositie met zich mee zou brengen. Daardoor kon groen licht worden geven voor de bouw van ruim 33.000 woningen.

Uitspraak rechtbank
De rechtbank is van oordeel dat de vergunning ten onrechte is verleend. Er had geen gebruik gemaakt mogen worden van de stikstofruimte die de snelheidsverlaging met zich mee zou brengen. Volgens de rechtbank blijkt namelijk uit de rapporten waarop de verlaging van de maximumsnelheid is gebaseerd, dat niet kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van enkele Natura 2000-gebieden toch nog worden aangetast. Dit is in strijd met de Habitatrichtlijn, omdat daarin is vastgelegd dat het zeker moet zijn dat geen significante verslechtering van de natuur zal plaatsvinden. Aanvullende maatregelen zouden nodig zijn om de toename van stikstofdepositie weg te nemen. Deze aanvullende maatregelen zijn voor dit woningbouwproject nog niet uitgevoerd. De rechtbank concludeert dan ook dat de vergunning niet verleend had mogen worden.

Onduidelijk is of de uitspraak ook gevolgen gaat hebben voor overige woningbouwprojecten, maar de rechtspraak beweegt zich zo wel een gevaarlijke kant op.

 

20 mei 2022

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement